Trycksåren ska bort

Vi har nu arbetat i 1 år och 8 månader med att försöka få ner frekvensen av trycksår i region Kronoberg. Alla har varit delaktiga och gjort ett fantastiskt arbete. Tillsammans vann vi regionens kvalitetspris 2016.

En stor framgångsfaktor var ledningens mål att göra punktprevalensmätningar av risker samt hudinspektion på samtliga inneliggande patienter varje månad. Resultatet av detta presenteras sedan avdelningsvis för att kunna följa att det man gör, har effekt. Detta kommer vi att fortsätta med även under 2018. Nätverket av undersköterskor kommer fortsätta att träffas men inte lika ofta. Avdelningarna arbetar vidare med dokumentation, kommunikation, hjälpmedel och i nya rutiner. Det som de tycker känns viktigast.

Ett tvingande fält i journalsystemet gör att vi också får information om vilka patienter som har trycksår med in på sjukhus och vilka som får trycksår på sjukhuset. Det gör att vi lättare kan rikta våra förbättringsarbeten. Vi har gått från18% trycksår i januari 2016, till 5,4 % i genomsnitt hittills under 2017 av trycksår som uppstått på sjukhus.

Arbetet startade med utbildning för den personal som skulle utföra månadsmätningarna. Sammanlagt har ca 100 personer fått utbildning. De har fått kunskaper i lägesändring, fuktskador, nutrition, hjälpmedel med mera.

Information finns tillgängligt för all personal på intranätet, och är nu också med som en del i introduktionsprogrammen för nya undersköterskor och sjuksköterskor.

Förebyggande madrasser kommer även i år att köpas in centralt till de avdelningar som behöver och det är också en stor framgångsfaktor. Vår Hälso och sjukvårdsdirektör brukar säga att ”Det ska vara lätt att göra rätt” och det blir lättare med tillräckligt och bra avlastande material.

En dag för ytterligare och fördjupad utbildning blir det den 30 november då vi uppmärksammar den internationella Stop Pressure Ulcer Day med både internationellt och nationellt kända föreläsare. Här kommer vi också att bjuda in personal som arbetar i länets kommuner.

Det vi behöver arbeta mer med är att hitta en bra rutin för all personal att göra hud/riskbedömningen direkt när patienten kommer till avdelning. Eftersom varje timme är viktig, gagnar detta patienten och man kan undvika tryck kategori 1, det vi har absolut flest av.

Vi skulle också behöva hitta en väg för att samarbeta mer med kommunerna. Patienterna rör sig ju mellan huvudmännen och vi vill veta vad som händer med de patienter som går hem med en rodnad på häl eller höft.

Att tänka på att dessa skador kan försvinna känns som ett överkomligt mål numera.

Ansvarig Kontaktperson

Britt-Louise Andersson
britt-louise.s.andersson@kronoberg.se