Default size sk%c3%a4rmklipp 2017 10 17 11.41.55

Genombrott – förbättringsarbete med ett digitalt stöd

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö blev tillfrågade att vara testpilot i Sveriges kommuner och landstings (SKL) utveckling av ett digitalt stöd, en plattform där förbättringsarbete följs från idé till resultat. Efter testperioden implementerades arbetsmetodiken klinikövergripande eftersom det digitala stödet gav möjlighet att sammanställa separat statistik för både patienters och personals upplevelser av vården och vårdmiljön, något som tidigare inte mäts på ett systematiskt sätt. Arbetssättet kan generera goda förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete där hela kliniken på ett likvärdigt sätt kan arbeta för att nå god vård.

Varje avdelning har en sjuksköterska med kvalitetsuppdrag som ansvarar för att samtliga medarbetare och i viss mån även patienter arbetar aktivt med förbättringsarbete. Som verktyg används SKL:s digitala stöd, en digital plattform med inloggningsmöjligheter där personal via en dator eller iPad ges överblick över aktuellt och tidigare utfört förbättringsarbete. Genom det digitala stödet kan personal studera statistik, idéer samt genomförda förändringar gjorda på avdelningsnivå, kliniknivå men även i hela Sverige. Det digitala stödet ger förutsättningar att strukturerat arbeta och dokumentera förändringsarbete med stöd i PDSA-metodiken. Via frågeformulär mäts månadsvis patienternas och personalens upplevelser kring exempelvis delaktighet, trygghet, rättigheter, vistelsemiljö och arbetsmiljö. Svaren omvandlas till statistik att följa över tid där mätvärdena ligger till grund för de områden som framöver behöver förbättras för att skapa en så god vård som möjligt.

Personal ges möjlighet att strukturerat och systematiskt arbeta med förbättringsarbete utifrån den statistik som framkommer ur frågeformulärens resultat som baseras på patienters och personals upplevelser. Detta leder till ökad delaktighet hos både patienter och personal. Genom mätningar får patienterna och personalen komma till tals och frågeformulärens resultat påvisar vilka områden som behöver förbättras. Exempelvis upptäcktes att patienterna inte upplevde sig informerade om sina rättigheter, något som kunde åtgärdas genom att utföra förbättringsarbete vars fokus var på ökad information om rättigheter. Från avdelningarnas PDSA kan avdelningsspecifika eller klinikövergripande rutiner tillskapas, något som främjar möjligheten att arbeta likvärdigt på hela kliniken.

Vi upptäckte att implementering av nya arbetssätt i en omfattande verksamhet är utmanade. Implementeringen startade på avdelningarna med avdelningspersonal och ett år senare började implementeringen på chefsnivå. I efterhand inser vi att man borde ha börjat på chefsnivå för att sedan arbeta med avdelningspersonal. Sedan januari 2017 har ledning och administration en egen plattform i digitala stödet för att arbeta med förändringsarbete på ledningsnivå. Förhoppningen är bland annat att detta ska öka förståelsen i lednings- och chefsgruppen för det förändringsarbete som personalen utför på avdelningarna. Det ger också ledningen möjlighet att stötta personalen i användandet av PDSA-metodiken vid förändringsarbetet. Patienterna har bidragit med idéer och förslag för att förbättra vården och deras aktiva deltagande i förbättringsarbetet har varit avgörande för resultatet.

Ansvarig Kontaktperson

Ann-Sofie Karlsson
ann-sofie.karlsson@kronoberg.se