Default size carf 3

Ackreditering av rehabiliteringsklinik

Syftet med detta förbättringsarbete är att bevisligen påvisa att man eftersträvar vård av god kvalitet och kan kommunicera detta till patienter, personal och andra intressenter.

Vi valde att ackreditera kliniken då vi som så många andra arbetar i en väldigt komplex verksamhet och det kan vara svårt att hitta verktyg för kvalitetsförbättrande åtgärder som omfattar allt som påverkar detta. Vi tycker det är viktigt att kunna påvisa behovet av våra insatser och effekten av det. Patienterna ska kunna vara trygga i att de kommer till en verksamhet som verkligen eftersträvar god kvalitet och kostnadseffektivitet ,och bevisar och förmedlar detta. Detta ligger i linje med att bedriva personcentrerad vård.

Vi valde att ackreditera kliniken (inte certifiera delar av den) för att det skulle omfatta hela verksamheten. Jan Lexell (professor i rehabiliteringsmedicin) och Marcello Rivano-Fischer (verksamhetschef smärtrehab), Skånes Universitetssjukhus hade under slutet av 90-talet kartlagt möjliga organisationer för ackreditering och funnit att CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) var bästa alternativet. Det är en ideell, oberoende, icke vinstdrivande och internationell organisation med standards avsedda specifikt för rehabilitering och framtagna av kliniskt verksamma specialister, patienter och andra intressenter. Fler och fler rehabiliteringskliniker har ackrediterat sig genom CARF (20 st augusti 2017).

Kliniken är ackrediterad 2 gånger med 3 års ackreditering sedan 2014. Programmen vi ackrediterat är Slutenvårdsprogram, Öppenvårdsprogram och Smärthanteringsprogram. Nästa granskning är planerad till 2020.

Kvalitetsarbetet utifrån standards med en konsultativ granskningsprocess har gett oss ett redskap för kontinuerligt kvalitetsarbete.

Exempel på förbättringar:

• Vi har lärt oss att förmedla verksamhetens mål, innehåll och resultat

• Vi har ökat personcentreringen i vården

• Vi har förbättrat och strukturerat arbetet inom många områden såsom Hälsa och säkerhet (för både patienter, personal och besökare), Kultur och mångfald, Teknologi, Patienträttigheter, Utbildning för patienter/närstående, personal och andra intressenter, Kostnadseffektivitet, Interdisciplinärt teamarbete, Rehabiliteringsmetodik m.m.

Sammanfattningsvis kommer resultatet av arbetet till nytta för både patienter och deras närstående, personalen och till uppdragsgivare.

Våra erfarenheter av arbetet är omfattande, framför allt initialt, och det kräver en ledningsgrupp som är mycket målmedveten, engagerad och stöttande för att kunna genomföra det. (Kostnaden kan tyckas hög men det har gjorts beräkningar på sådant här och man säger att för varje investerad krona får man 12 tillbaka.) Det är väldigt viktigt att förbereda medarbetarna – både de som arbetar direkt med standards men även övriga som kanske får dra ett tyngre lass under tiden.

Min egen inställning till ackrediteringsarbetet är att jag förordar detta mer och mer för varje år. Jag hoppas att även andra verksamheter inom vården satsar på detta för att kunna bedriva verksamheten optimalt ur kvalitets- och kostnadseffektivitetssynpunkt.

Ansvarig Kontaktperson